Асабісты кабінет

“Роднае слова” 4/2019

Літаратура і час

Бярозка Аляксандр. Творчасць Яна Скрыгана ў кан­тэксце беларускай спавядальна-дзённікавай ­прозы 3

Брыль Антон Францішак. Казкі Рузалі Асьмак, запісаныя Адамам Багдановічам: Незаўважаная беларуская літаратура XIX ст. 8

Падстаўленка Віталь. “Трошкі бліжэй сонца і трошкі далей ад месяца…”: Карнавалізацыя свету ў казцы “Чортаў скарб” Уладзіміра Караткевіча 10

Адамовіч Надзея, Карпечына Таццяна. “Чароўная дама ці рыцар у спадніцы?”: Вобраз жанчыны ў паэзіі і прозе Людмілы Рублеўскай 13

Шода Марына. Аўтабіяграфічнасць як міфатворчы фактар у паэзіі Уільяма Батлера Ейтса 16

Лапцёнак Ірына. Беларускі кантэкст спадчыны Івана Буніна: успрыманне і інтэрпрэтацыя 21

 

Мовы рысы непаўторныя

Прыгодзіч Мікалай. Навуковае крэда – беларуская нацыянальная тэрміналогія: Слова пра Любоў Антанюк 26

Гапоненка Ірына. Імёны па бацьку ў беларускай антрапанімічнай сістэме 28

Жызнеўская Вольга. Традыцыйны стэрэатып маці ў беларускай моўнай карціне свету 31

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае. Працяг. 34

Шабовіч Мікалай. Трамбоніць – футболіць: Аказіянальная лексіка 20 – 30-х гг. ХХ ст.  39

Аганоўская Таццяна. Беларускамоўная відэарэклама: Спосабы і сродкі ўздзеяння 41

Лысевіч Вольга, Урбановіч Зоя. Лексіка-семантычная характарыстыка назваў хутароў Свіслацкага ­раёна  44

Макарэвіч Аляксандр. Прыбытак, зыск: Пра некаторыя эканамічныя тэрміны беларускай мовы 47

 

Методыка і вопыт

Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. Дыдактычны сінквейн: Выкарыстанне ў сярэдняй і вышэйшай школе 49

Зубовіч Таццяна. Утварэнне і правапіс складаных слоў: Факультатыўныя заняткі (VI клас) 53

Васілевіч Святлана. Тэставае заданне па беларускай мове 56

Кароза Таццяна. “Просім у хату, госцейкі нашы!”: Урок беларускай літаратуры (VIІ клас) 59

Есіс Яўген. Вобраз Антона Бубнова ў апавяданні “Мэры Кэт” Міколы Лупсякова: Урок беларускай літаратуры (vii клас) 63

Кампанеец Святлана. Тэорыя літаратуры: Практычныя заданні 66

Арцямёнак Генадзь, Варановіч Валерый, Воюш Інга, Зіманскі Вадзім, Караткевіч Вячаслаў, Радзевіч Аляксандр. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год (Х клас) 68

 

Нацыянальная і сусветная культура

Высоцкая Надзея. Асаблівасці жывапісу Беларусі эпохі Адраджэння 74

Сурмачэўскі Ігар. Дзісенская Адзігітрыя. Яраслаўскі след. Заканчэнне 79

Шэйпа Святлана. “Кароткі нарыс упадку касцельнай музыкі…” Антонія Мілера – помнік музычнай думкі Беларусі Хіх ст. 82

Коўрык Аксана. Да пытання аб паходжанні медальённых кампазіцый маляваных дываноў Язэпа Драз­довіча. Заканчэнне 85

Верамейчук Дар’я. Канцэртна-фiларманiчная дзейнасць горада Брэста: Гiсторыя i сучаснасць 89

Сцяжко Наталля. Этналагічная дакументальная драма “Мёртвыя і іншыя”: Пошук кінематаграфічнага стылю ў стварэнні вобраза сучаснага індзейскага племені 93

 

 

Паэтычная старонка. Рублеўская Л. Крывічанка (14). Цютчаў Ф. Вясновы гром (37, пер. на бел. А. Каўрус).

На кніжную паліцу. Вітут В. “Памяць нашага роду”: Пра нарыс “Як Гурка ворагаў граміў” А. Марціновіча (24).

In memoriam. Памяці Анатоля Статкевіча-Чабаганава (72).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (38, 81).

Крыжаванка. Карпыза І. Музейная скарбніца свету (96).