Асабісты кабінет

"Роднае слова" 12/2019

Літаратура і час

Шаладонаў Ігар. Вобразная сістэма рамана  “Пустадомкі” Лукаша Калюгі 3

Зуева Надзея. Мастацкае асэнсаванне нацыянальнага менталітэту ў творах Лукаша Калюгі 6

Жыбуль Віктар. “Квакаю для вёскі віславухае…”: Расонскія старонкі жыцця Паўлюка Шукайлы 9

Трус Мікола. Ранняя шаўчэнкіяна Янкі Купалы: геаграфія вядомасці і прызнання  14

Сініла Галіна. У пошуках страчанага сэнсу: рэлігійна-філасофская праблематыка і паэтыка Кнігі Эклесі­яста 19

Брыль Антон Францішак. Некралог Канстанціна Вераніцына ў газеце “Новое время” 23

 

Мовы рысы непаўторныя

Садоўская Анжаліка, Пыхалава Дар’я. Маладосць у моўнай карціне свету беларусаў 26

Рыжковіч Ганна. Назоўнікі з семантыкай ‘працягласць’ як базавыя кампаненты тэмпаральных прыназоўнікавых адзінак 30

Наўроцкая Ірына. Колькасныя канструкцыі з кампаратывам у навуковым стылі 1920–1930-х гг.  34

Антанюк-Пруто Марына. Тэрміны лацінскага паходжання ў тэрмінасістэмах міжнароднага права беларускай і рускай моў 38

Фундатар Таццяна. Унутрыполевыя сувязі паміж варыянтнымі лексічнымі кампанентамі фразеалагізмаў беларускай і англійскай моў 40

Каўрус Алесь. Па шляху спасціжэння мовы і літаратурных нормаў. Працяг 43

 

Методыка і вопыт

Прасаловіч Наталля. Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: Урок беларускай мовы (VII клас) 46

Васіленка Наталля. Падрыхтоўка да пераказу з дадатковымі заданнямі: Урок беларускай мовы (VIII клас) 49

Куляшова Наталля. Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх: Урок беларускай мовы (VIII клас) 50

Лайша Ганна. Сiнонiмы: Урок беларускай мовы (V клас) 53

Квяткоўскі Аляксандр. Рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання: Фанетыка 56

Куратнік Наталля. Сюжэт паэмы “Магіла льва” Янкі Купалы: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) 59

Балуева Любоў. Брэйн-рынг па творах Міхася Стральцова 61

 

Калі закончыўся ўрок

“Я – тэатрал!”: Конкурс рэцэнзій на спектаклі Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы 63

Герасімовіч Іван. Лінія жыцця Міколы Вяршыніна: Сцэнарый пасяджэння клуба “Класікі і сучаснікі” 64

 

Нацыянальная і сусветная культура

Катовіч Аксана. Фенаменалогія кантынуума “трыдзявятага царства” і ўніверсуму лінейнага часу ў традыцыйнай культуры беларусаў 71

Кірчук Кацярына. Каларыстычныя і эмацыйныя эпітэты ў беларускіх легендах і паданнях 75

Трафімчык Анатоль. Асаблівасці навучання ў народным вучылішчы: Вёска Вялікія Круговічы 79

Мэнсінь Чжаа. Танскі касцюм як феномен мастацкай культуры Кітая 83

Сцяжко Наталля. “Высакародны разбойнік Уладзімір Дуброўскі”: Новае прачытанне 86

 

Віншуем! Заўсёды ў пошуку – Мікола Трус (13).

Новыя выданні. Мельнікава А. Глыбіня спасціжэння культурнай спадчыны: Пра кнігу “Этнічны семіёзіс і нацыянальная дактрына: Кн. 1: этнасеміётыка” А. Рагулі (24).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (37, 42).

Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2019 год (88).

Крыжаванка. І. Карпыза. “Сцежкамі роднага краю” (96).