Да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Верабей Анатоль. Рыцар чалавечнасці (3)

Мельнікава Анжэла. Значнасць і глыбіня таленту Уладзіміра Караткевіча (10)

Жыбуль Віктар. “…Ніколі не быў горадам вернападданых…”: Мінск у жыцці і творчасці Уладзіміра Караткевіча (13)

Рагойша Вячаслаў. Летняя ідылія Караткевіча (19)

Шапран Сяргей. “Каб у спічастай каменнай Рызе не забываў спічастых лясоў далёкай роднай Беларусі”: Лісты і дарчыя аўтографы Уладзіміра Караткевіча мастаку Вячаславу Целешу (24)

Кабржыцкая Таццяна. Лісавіцкае настаўніцтва і ўрокі Кабзара ў творчым лёсе Уладзіміра Караткевіча (28)

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Грыневіч Вольга. Узроўні семантычнай арганізацыі лакальнага звыштэксту: На матэрыяле тэксту малой радзімы ў беларускай паэзіі (3)

Крыжэвіч Аляксандр. Паданне пра Яшукову гару з трылогіі “На ростанях” Якуба Коласа: паміж рэальнасцю і выдумкай (7)

Мінскевіч Сяргей. Санет “Паміж пяскоў егіпецкай зямлі…” Максіма Багдановіча ва ўсходнеславянскіх літаратурах (10)

Шаладонаў Ігар. Мудрасць народнай плыні жыцця ў міфапаэтычнай прасторы аповесцяў Янкі Брыля (15)

Бярозка Аляксандр. “А мне ж хочацца паспавядацца…”: Спавядальна-дзённікавая проза Масея Сяд­нёва (18)

Саянкова-Мяльніцкая Людміла. Станаўленне кінадыскурсу ў першых беларускіх спецыялізаваных часопісах (21)

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Лапцёнак Ірына. Сацыяльна-патрыятычная і вобразна-эстэтычная адметнасць ваенных дзённікавых запісаў Язэпа Семяжона (3)

Жыбуль Віктар. Пялёсткі жоўтай акацыі: “Загадкавы” нататнік Уладзіміра Дубоўкі. Заканчэнне (6)

Кузьміч Наталля. У сугучнасці са светам і з самой сабою: Да юбілею Галіны Каржанеўскай (10)

Грыневіч Вольга. Механізмы дынамікі лакальнага звыш­тэксту: На матэрыяле тэксту малой радзімы ў беларускай паэзіі (12)

Сабіч Крысціна. Францішак Багушэвіч пра смерць і несмяротнасць (17)

Захарава Марына. Крыніцы паходжання эпіграфаў у беларускай прозе: На матэрыяле кароткага апавядання (19)

Хэхэ Цзы. Праблемы ўзаемадзеяння краязнаўства і мастацкай літаратуры: На прыкладзе творчасці Уладзіміра Кігна-Дзядлова (22)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Трафімчык Анатоль. “Каб толькі хутчэй зруйнаваць той падзел…”: Праблема цэласнасці Беларусі ў паэтычным асэнсаванні Уладзіміра Дубоўкі 3

Жыбуль Віктар. Пялёсткі жоўтай акацыі: “Загадкавы” нататнік Уладзіміра Дубоўкі 10

Хорсун Ірына. Уладзімір Дубоўка – перакладчык санетаў Шэкспіра        14

Рагойша Вячаслаў. “Прыязджайце ў Сваткі ў сваты”: З успамінаў пра Уладзіміра Караткевіча            19

Лебядзевіч Дзмітрый. Героі старажытнагрэчаскай літаратуры ў беларускім кантэксце    24

Лідзянкова Вольга. Мастацкае выяўленне тэмы гістарычнага мінулага ў сучаснай беларускай прозе             28

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Кузьміч Наталля. Паэтыка апавяданняў Кузьмы Чорнага: асаблівасць мадэлі 3

Ярмоленка Алена. Кузьма Чорны і Максім Гарэцкі: Да праблемы гісторыка-літаратурнай пераемнасці 8

Заяц Наталля. “Сонца – па рупнасці – брат мой…”: Салярная вобразнасць у лірыцы Васіля Зуёнка 11

Жыбуль Віктар. “Як жыццё – шырокі, і як песня – звонкі…”: Мінск у творчасці Пятра Глебкі 14

Клімавец Вольга. Чулыя дзівакі з апавяданняў Аляксея Дударава 18

Мінскевіч Сяргей. Санеты Адама Міцкевіча ў перакладзе Уладзіміра Мархеля 22

Чарнавокая Аляксандра. Сімвалічная функцыя жаночых вобразаў у беларускай прозе першай паловы ХХ ст. Заканчэнне 26

Мовы рысы непаўторныя

Іўчанкаў Віктар. Беларускі правапіс у вымярэнні часу  29

Іўчанкаў Віктар. Правапіс літары о: пра што сведчыць частотнасць графемы 31

Слівец Вольга. Загаловак як галоўны кампанент анамастычнай прасторы мастацкага тэксту 34

Зайцаў Максім. Эматыконы ў кантэнце сацыяльнай сеткі Instagram: На прыкладзе каналаў Белтэлерадыёкампаніі 37

Каўрус Алесь. Напісанае перачытваецца, пачутае згадваецца: Лінгвааповеды 41

Ляшчынская Вольга. Беларусы і рускія ў слоўнікавым люстэрку параўнанняў 44

Садоўская Анжаліка, Садоўская Ганна. Вяселле і шлюб у моўнай карціне свету беларусаў і італьянцаў 47

Макарэвіч Аляксандр. Брандмайстар: З гісторыі слоў 50

Методыка і вопыт

Пятрова Наталля. Навучанне беларускай мове ў межах курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”: Інфармацыйныя тэхналогіі. Заканчэнне 52

Дамасевіч Вольга, Есіс Яўген. Васіль Зуёнак. Верш “Прыйдзі аднойчы ў вечаровы час…”: Урок беларускай літаратуры (V клас) 55

Навумчык Мікалай. Пятрусь Броўка. Урывак “Зямля Беларусі” з паэмы “Беларусь”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) 57

Есіс Яўген. Аляксей Дудараў. Драматычная паэма “Чорная панна Нясвіжа”: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 60

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. Трэці этап ХХХVІ рэспубліканскай алімпіяды. 2019/20 навучальны год. Х клас 63

Калі закончыўся ўрок

Петрашкевіч Марына. Свет Кузьмы Чорнага: Гульня для старшакласнікаў 67

Бязручка Леанід. Беларускія пісьменнікі: Інтэлектуальная гульня (ІХ–ХІ класы) 72

Да стагоддзя Купалаўскага тэатра

Ярмалінская Вераніка. Адкрыцці тэатра Аляксея Дударава 75

Шапран Сяргей. Драматургічны лёс Васіля Быкава 78

Варонава Галіна. Сустрэча трох Паўлінак 83

Нацыянальная і сусветная культура

Запартыка Ганна. Скарбніца памяці: Беларускаму дзяр­жаўнаму архіву-музею літаратуры і мастацтва – 60 84

Ездакова Кацярына. Пытанні аднаўлення і прыстасавання палацава-паркавага ансамбля Пуслоўскіх у Косаве 86

Казакова Ірына. Неба, Сонца і Месяц у культуры Кітая 89

Уліцзі Пань. Асаблівасці бытавання анімалістычнага жанру ў еўрапейскім мастацтве 92

 

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (21).

Цікава ведаць. Прадметная алімпіяда (66).

Крыжаванка. Целеш Л. Да 120-годдзя з дня нараджэння Кузьмы Чорнага (96).

  Падрабязна

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Творчасць Уладзіміра Жылкі як дыялог з класічнымі вершаванымі формамі  3

Брадзіхіна Ала. “Ў маім маленні адзіная ты…”: Адметнасці рэалізацыі любоўнай тэмы ў лірыцы Уладзіміра Жылкі 7

Жыбуль Віктар. “Табе, мой Мінск, хвалу пяю…”: Мінскія рэаліі ў паэзіі Петруся Броўкі 10

Чарнавокая Аляксандра. Сімвалічная функцыя жаночых вобразаў у беларускай прозе першай паловы ХХ ст. Працяг 14

Буднік Вольга. Тыпалогія герояў і апавядальныя стратэгіі ў раманах “Мсціжы” Івана Пташнікава і “Прарок” Тадэвуша Новака  17

Базар Наталля. Жанравая форма санета ў творчасці Максіма Багдановіча, Максіма Танка, Ніла Гілевіча і Соф’і Шах 22

Лідзянкова Вольга. Дыялагізм як мастацкая дамінанта прозы Алеся Аркуша 25

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Трус Мікола. Друкарня Марціна Кухты і яе ўласнік: На подступах да гістарычнай рэканструкцыі 3

Чарнавокая Аляксандра. Сімвалічная функцыя жаночых вобразаў у беларускай прозе першай паловы ХХ ст. 9

Жыбуль Віктар. “Развітанне” Алеся Пруднікава: Па старонках неапублікаванай паэмы 12

Калядка Святлана. Эматыўны аналіз паэтычнага твора: На прыкладзе верша Максіма Танка 16

Шыманская Вольга. “Прайсці праз усё дарэшты”: Урокі эмацыйнага сталення ў аповесці “Суд у Слабадзе” Віктара Казько 21

Жылевіч Вольга. І вечны боль за Беларусь: да 80-годдзя Віктара Казько 26

Ляшэнка Ангеліна. Вобраз мастака ў літаратуры: праблемы і перспектывы 29

 

 

  Падрабязна

12-13 сакавіка 2020 г. у Мінску прайшоў І Рэспубліканскі краязнаўчы форум Беларусі, яго арганізатарамі выступілі Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь і Беларускі фонд культуры пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Удзельнікамі форуму, што праводзіўся ў рамках Года малой радзімы, сталі каля 230 энтузіястаў і прафесійных даследчыкаў мясцовай гісторыка-культурнай спадчыны з усіх рэгіёнаў краіны.

  Падрабязна