Асабісты кабінет

“Роднае слова” 9/2019

Шапран Наталля. Дыхайце вольна, нязмушана, таленавіта!: Старонка галоўнага рэдактара 3

 

Літаратура і час

Дасаева Таццяна. Ён наталяў прагу духоўнасці: Да 90-годдзя з дня нараджэння Віктара Каваленкі 4

Бажок Ірына. Спецыфіка мастацкага хранатопу ў беларускай эсэістыцы 9

Крофта Ганна. Сімволіка “падвоенай прасторы” ў творчасці Юрыя Гуменюка 12

Алейчанка Юлія. Вершаваная арганізацыя лірыкі Янкі Купалы 1930-х гг. 16

Вараб’ёва Людміла. “Свой каменьчык лёсу…”: Паэзія Аліны Легастаевай 20

 

Мовы рысы непаўторныя

Жаўняровіч Пятро. Лінгвастылістыка пастоў су­поль­насці «Радыё “Сталіца”» ў сацыяльнай сетцы Facebook 27

Кулеш Ганна. Ці пройдзена мяжа невяртання да беларускай мовы? 31

Чарнышова Анастасія. Нацыянальная абумоўленасць ужывання моўна рэпрэзентаваных невербальных сродкаў: На матэрыяле празаічных твораў Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча, Івана Мележа 35

Слівец Вольга. Мянушкі ў соцыуме і ў творах мастацкай літаратуры: Семантыка-стылістычныя і функцыянальныя асаблівасці 38

Каўрус Алесь. Заўважанні: запрыкмечаныя словы, формы. Працяг 41

Масленікава Святлана. Супастаўляльны аналіз беларускіх і нямецкіх фразеалагізмаў з кампанентамі-тапонімамі 45

Цымбалюк-Скапненка Таццяна. Фраземная норма сучаснай украінскай літаратурнай мовы праз прызму беларускай фразеаграфіі 47

 

Методыка і вопыт

Ганчарэнка Кацярына. Тыповыя мадэлі кіравання з прыназоўнікамі ў беларускай мове: Дынаміка нормы 52

Літвінчык Святлана. “Верасень”. Анатоль Грачанікаў: Урок беларускай літаратуры (V клас) 55

Шырынава Людміла. Правапіс д – дз, т – ц: Факультатыўныя заняткі (Х клас) 58

 

Калі закончыўся ўрок

Лявон Галіна. Хто куды, а мы – на вяселле: Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства 62

Кашко Вольга. “А дзе жывеш ты?”: Пазакласнае мерапрыемства (VII клас) 66

Марцэвіч Таццяна. Літаратурны батл (ІХ–ХІ класы) 70

Брытанава Сняжана. Васіль Быкаў: Гульня-конкурс (VII–VIII класы) 72

 

Нацыянальная і сусветная культура

Мякшыла Ганна. Інтэрпрэтацыя біблейскіх сюжэтаў і вобразаў у мастацкай спадчыне Арлена Кашкурэвіча: Да 90-годдзя народнага мастака Беларусі 74

Сурмачэўскі Ігар. Тутэйшая Палесціна шклоўскага ювеліра. Заканчэнне 80

Сіманчык Таццяна. “Цёплыя вечары… ды халодныя ранкі…”: Зборнік Земавіта Фядзецкага 85

Марозава Алена. Кінааматары на тэлебачанні: актуалізацыя суб’ектывізму і мастацкага пачатку ў беларускіх перадачах пра падарожжы 1970-х гг.  87

Сяльчонак Алена. Гнастычныя топасы ў сярэднявечнай нямецкай культуры 91

 

 

Новыя выданні. Калядка С. Спавядальная песня Валерыя Максімовіча: Пра кнігу “Пакуль шыпшына квеценню гарыць: вершы і паэма” В. Максімовіча (25).

In memoriam. Стралец М. Пятро Васючэнка – Чалавек з вялікай літары (26); Ніна Гаўрош, беларуска па духу (51).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (30, 44).

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Шахматныя “варагі” ў Мінску (95).