Асабісты кабінет

"Роднае слова" 7/2021

Літаратура і час

Шаладонава Жанна. “Што варожыш ты нам, жыта…”: Аграрная сімволіка паэзіі Якуба Коласа  (3)

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака. Працяг (9)

Мікуліч Мікола. “Хай віхор скавыча, вые…”: Паэт-барацьбіт Міхась Васілёк (10)

Шапран Сяргей. Музейныя адрасы Васіля Быкава. Заканчэнне (15)

Бадылевіч Карына. Гісторыя ў рарытэтных экспанатах Літаратурнага музея Петруся Броўкі (21)

Радзіён Людміла. Тэматычная разнастайнасць сучаснай беларускай прозы: На прыкладзе часопіса “Маладосць” за 2017–2019 гг.  (23)

Хмяльніцкі Мікалай. Адам Міцкевіч у творчым успрыманні польскіх паэтаў міжваеннага дваццацігоддзя (1918–1939) (29)

Лесін Аляксей. “Салодкая і прыгожая – смерць за Айчыну”: Брытанскія ваенныя паэты Першай сусветнай вайны (33)

 

Мовы рысы непаўторныя

Запрудскі Сяргей. Альберт Старчэўскі як даследчык беларускай мовы (37)

Бабіч Юрый. “Канфлікты разрульваем адразу”: Некаторыя асаблівасці мовы і стылю сучасных беларускіх СМІ (41)

Наседкіна Надзея. “У добры час сказаць, у благі памаўчаць”: Табу ў культуры маўленчых паводзін беларусаў (44)

Кажарновіч Марына. Анамастычная моўная карціна свету: На матэрыяле беларускіх і славацкіх медыятэкстаў (47)

Каўрус Алесь. Напісанае чытаем (51)

Макарэвіч Алесь. Устарэлыя назвы гандлёвых устаноў у сучаснай беларускай мове  (55)

 

Методыка і вопыт

Іўчанкаў Віктар. Медыярыторыка – падмурак прафесійнага поспеху  (60)

Дзядова Алена. Моўная спадчына Беларускага Падзвіння як агульнанацыянальная і рэгіянальная каштоўнасць: З вопыту праектнай дзейнасці (63)

Капцюг Ірына. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі на занятках па беларускай мове (65)

Есіс Яўген. Вобраз Алаізы Пашкевіч (Цёткі) у рамане “Крыж міласэрнасці” Валянціны Коўтун: Урок беларускай літаратуры (Х клас) (68)

 

Калі закончыўся ўрок

Петрашкевіч Марына. Цётка беларускага народа: Гульня (VIII–Х класы) (71)

Бязручка Леанід. Ян Чачот, Янка Лучына, Алаіза Пашкевіч: жыццёвы шлях і творчасць: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (73)

Чывель Аксана. Мы памятаем!: Літаратурна-музычная кампазіцыя да Дня вызвалення Беларусі (VII–XI класы) (75)

Байко Тамара. “Я – пякучка-крапіва”: Літаратурная вечарына (VI–IX класы) (77)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Мельнікаў Кірыл. Вобраз Барбары Радзівіл у еўрапейскім мастацтве (79)

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў. Працяг (81)

Верамейчук Дар’я. Развіццё музычна-тэатральнай культуры Брэста ў канцы XІX – пачатку XX ст. (85)

Адамаў Аляксандр. Асаблівасці лічбавізацыі візуальнага вобраза ў кантэксце трансфармацыі медыякультуры (89)

Лю Хэйцзюнь. Спосабы выражэння ў тушавых архітэктурных пейзажах Беларусі (92)

 

 

Новыя выданні. Русілка В. Беларускі раман у сучасным канцэптуальным асэнсаванні: пра манаграфію “Жанр рамана ў беларускай літаратуры другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя” Г. Навасельцавай (26). Міхайлаў П., Цяслюк Н. Чароўны свет народнай фразеалогіі: пра “Фразеалагічны слоўнік гаворак Гродзеншчыны” М. Даніловіча (58).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 год. Жнівень (20, 84).

Крыжаванка. Целеш Л. Ліпеньскі карагод (96).