Асабісты кабінет

"Роднае слова" 12/2021

Да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча

Мацюхіна Таццяна. Спецыфіка ўспрымання творчай спадчыны Максіма Багдановіча ў працах крытыка Антона Луцкевіча (3)

Дзядова Алена, Кукуць Таццяна. Інтэртэкстуаль­насць паэтычных твораў Максіма Багдановіча (5)

Шарапава Алена, Караткевіч Вячаслаў. “Вечна светлы і вечна дужы, вечна юны, як наша зямля…”: Максім Багдановіч як сімвал Беларусі: Праектная дзейнасць (Х клас) (9)

Барздова Вольга. Выкарыстанне электронных рэсурсаў пры вывучэнні жыцця і творчасці Максіма Багдановіча ў школе (12)

Кажура Віктар. Сінтаксічныя прыметы сказаў са звароткамі: Урок беларускай мовы на матэрыяле зборніка вершаў “Вянок” Максіма Багдановіча (ХІ клас) (14)

Есіс Яўген. Санет як класічная (цвёрдая) форма верша. Максім Багдановіч. “Санет” (“Замёрзла ноччу шпаркая крыніца…”): Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (17)

Харкевіч Іна. Максім Багдановіч. “Раманс”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (21)

Казека Ала. Максім Багдановіч. “Зімой”: Урок беларускай літаратуры (V клас) (23)

Даўгулёва Ірына. Лірыка Максіма Багдановіча: Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні (V–VІІІ класы) (25)

Рапінчук Алена. Музей Максіма Багдановіча: Інтэрактыўныя формы работы (27)

Падстаўленка Віталь. Душа Максіма Багдановіча: Літаратурна-музычная кампазіцыя (28)

Лойша Таццяна. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча: Інтэлектуальная гульня (VII–IX класы) (30)

Петрашкевіч Марына. Нязгасная зорка Максіма Багдановіча: Гульня для старшакласнікаў. Заканчэнне. (32)

 

Літаратура і час

Крофта Ганна. Мадыфікацыя структуры чарадзейнай каз­кі ў апавяданні “Белая Сарока” Яна Баршчэўскага (38)

Брыль Антон Францішак. Беларускія фрагменты ў рамане “Таямнічае даміно” Габрыэля Асоўскага (41)

Жыбуль Віктар. “Чарот наадварот” і іншыя перакрэсленыя старонкі з успамінаў Міколы Хведаровіча (43)

Пышкала Кацярына. “Дзіцячая садоўніца”: Да 130-годдзя з дня нараджэння Уладзіславы Луцэвіч (48)

Лапцёнак Ірына. Культуралагічны падыход у фарміраванні творчай індывідуальнасці перакладчыка: На прыкладзе дзейнасці Язэпа Семяжона (50)

Вострыкава Алена. Тэма Халакосту ў жыцці і творчасці Арнашта Лусціга (55)

 

Мовы рысы непаўторныя

Гапоненка Ірына. Праблемныя пытанні сучаснай тапанімічнай практыкі (59)

Каўрус Алесь. Ці “засмечвае” тэксты слова накірунак? (65)

Чаплюк Iрына. Зоакампаненты-дыялектызмы ў фразеалагізмах гаворак Гродзеншчыны (67)

 

Методыка і вопыт

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Складаны сказ (складаназалежны сказ: тыпы даданых частак, складаназалежны з некалькімі даданымі часткамі). Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай. Заканчэнне.  (72)

Мінгелевіч Наталія. Выкарыстанне платформы Google Classroom у адукацыйным працэсе (74)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Саянкова-Мяльніцкая Людміла. Кінакрытыка як частка медыяадукацыйнага працэсу (75)

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў. Заканчэнне.  (79)

Сакалова Вольга. Каштоўнасны падыход да стварэння мемарыялаў (81)

Кілюшына Таццяна. Беларуская батлейка і яе аналагі ў іншых культурах: параўнальны аналіз паняццяў. Заканчэнне. (85)

 

На кніжную паліцу. Дзятлава Г. Сілавыя трасы Аляксея Пысіна: Пра кнігу “Народны душою…: жыццё і творчасць Аляксея Пысіна” В. Арцем’ева (53).

Крытыка і бібліяграфія. Шур В. Грунтоўна пра паэтонімы ў творах мастацкай літаратуры: Пра манаграфію “Жанраўтваральная роля паэтонімаў у мастацкіх творах берасцейскіх пісьменнікаў” С. Бут-Гусаім (71).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 г. Студзень (11, 13, 24, 26).

Кола гадоў. Каляндар на 2022 г. (16, 20).

Крыжаванка. Мышкавец І. Чытаем Максіма Багдановіча (37).

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (42).

Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2021 г. (89).