Асабісты кабінет

"Роднае слова" 5/2021

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. Ажылыя помнікі і “тэлевізійная буслянка”: Мінск у паэзіі Васіля Віткі (3)

Шапран Сяргей. Радасць адкрыцця: Пра адзін невядомы ліст Васіля Віткі і не толькі (8)

Ушылава Таццяна. “Цяпер зраблю дудку ад жалю, ад смутку…”: Да 130-годдзя зборніка “Дудка беларуская” Францішка Багушэвіча (10)

Трус Мікола. Архіўныя сшыткі да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча (13)

Штэйнер Іван. “І прыйдзе вучань твой…”: Да 90-годдзя з дня нараджэння Алега Лойкі (15)

Калядка Святлана. Алег Лойка пра паэтаў і паэзію (18)

Бароўка Ванда. “Ліст да п. В. Ластоўскага” як узор беларускай літаратурнай герменеўтыкі пачатку ХХ ст. (23)

Крыжэвіч Аляксандр. Рэалістычныя матывы вершаванага апавядання “Савось-распуснік” Якуба ­Коласа (27)

Міцкевіч Вера. Жыццёвы шлях педагога-адраджэнца Лукі Гарбацэвіча, сябра Якуба Коласа (30)

 

Мовы рысы непаўторныя

Іўчанкаў Віктар. Спецыфіка правапісу спалучэнняў галосных у запазычаных словах: Па матэрыялах газеты “Звязда” (38)

Нямковіч Ніна. Афарыстычнасць тэкстаў Ядвігіна Ш. (41)

Мароз Валянціна. Этымалогія беларускіх прозвішчаў у аспекце кірылічнага і лацінічнага напісання (43)

Рыжковіч Ганна. Прыназоўнікава-злучнікавыя спалучэнні з лексемай перыяд: спосабы ўтварэння, структурныя кампаненты, семантыка (45)

Груздзева Марыя. Медыяканцэпт як моўная і лінгвакультуралагічная катэгорыя (49)

Кошкіна Наталля. Фразеалагічныя адзінкі з анамастычным кампанентам у беларускай мове ХІХ – пачатку ХХ ст. Заканчэнне (53)

Каўрус Алесь. Колькі маіх публікацый, прысвечаных роднай мове? (57)

 

Методыка і вопыт

Даніш Анатоль, Медзічэнка Ларыса. Быць прафесіяналам: Да 70‑годдзя Станіслава Рачэўскага (62)

Рачэўскі Станіслаў. Тэкст як полідыдактычная адзінка навучання беларускай мове ў школе (63)

Караткевіч Вячаслаў, Шаршнёва Вольга, Караткевіч Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ХХХVII рэспубліканскай алімпіяды. 2020/21 навучальны год (65)

 

Калі закончыўся ўрок

Кісель Ірына. Паэт, празаік, літаратуразнавец: Да 90‑годдзя з дня нараджэння Алега Лойкі (V–VI класы) (76)

Бязручка Леанід. Беларускі пясняр Францішак Багушэвіч: Інтэлектуальная гульня (78)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Ільчанка Сяргей. Спасцігаючы горыч часу…: Аповесць “Найдорф” Івана Пташнікава і яе экранная версія (80)

Яроміна Кацярына. Лялька-персанаж у пастаноўках беларускіх тэатраў лялек 2010-х гг. (83)

Ленсу Якаў. Дрэва як матэрыял у беларускай і сусветнай народнай культуры (88)

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў. Працяг (90)

Себруковіч Вераніка. Канцэпт “лічбавая спадчына”: Праблемы вызначэння ў музеязнаўчым кантэксце (93)

 

Крытыка і бібліяграфія. Шматкова І. Шматгранна і грунтоўна: рэцэнзія на кнігу “Блізкае і дарагое: выбраныя артыкулы пра Уладзіміра Караткевіча” А. Вераб’я (35).

Новыя выданні. Дзебесюненэ Л. Цудоўны талент Сафіі Ворсы: рэцэнзія на кнігу “Рыба: апавяданні” С. Ворсы (36).

In memoriam. Тата “Буквара” асветнік Анатоль Клышка (37). Дзядова А., Півавар К. Пайшоў з жыцця, а на зямлі застаўся: Светлай памяці Генадзя Арцямёнка (61).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 г. Чэрвень (9, 42, 48).