Асабісты кабінет

І мудрасці, і ведаў храм
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Пшыбытка Марына. Навуковая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: праз прызму ста­годдзя (3)

Шкор Лідзія. Асэнсаванне вобраза Homo legens (Чалавека, які чытае) у кантэксце полімастацкага ­падыходу (8)

Шапран Сяргей. Брама скарбаў Алеся Адамовіча (12)

 

Да 110-годдзя Максіма Танка

Бароўка Ванда. Аксіясфера мастацкіх твораў у зборніках “На этапах” і “Errata” Максіма Танка (20)

Мікуліч Мікола. Станаўленне творчай індывідуальнасці Максіма Танка і фальклор (24)

Барысюк Таццяна. Містычная лірыка Максіма Танка (30)

Дарашчонак Пётр. Публіцыстыка Максіма Танка ў барацьбе за нацыянальнае адзінства беларускага народа (1931–1939) (32)

Горны Аляксандр. Максім Танк – гімназіст: загадка двух фотаздымкаў (37)

Навумчык Мікалай. Максім Танк. “Восень”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) (39)

Есіс Яўген. Максім Танк. Паэма “Люцыян Таполя”. Роля мастака ў грамадстве: Урок беларускай літаратуры (Х клас) (41)

Петрашкевіч Марына. Максім Танк: Гульня для старшакласнікаў (43)

Зубко Аліна. Сэрцам напісаныя радкі: Літаратурная гульня (ІХ–ХІ класы) [Максім Танк, Пімен Панчанка] (47)

 

Літаратура і час

Шматкова Ірына. “Гэй, ляціце мае думкі…”: Жыццё і паэзія Зоські Верас (50)

Барткова Марыля. “Пераклад ваш вельмі добры…”: З гісторыі перастварэння паэмы “Курган” Янкі Купалы на рускую мову (54)

Мельнікава Зоя. Умець жыць духам, ачалавечваць свет: маральна-філасофскія аксіёмы Уладзіміра Калесніка (56)

Навумава Ганна. Філалогія як служэнне: Да юбілею Івана Чароты (60)

Папоў Антон. Філасофскія ідэі эсэістыкі Алеся Адамовіча і Гюнтэра Граса ў кантэксце глабальных праблем сучаснасці (62)

Дзвінская Эла. Самаадданы руплівец беларушчыны Уладзімір Содаль (66)

 

Мовы рысы непаўторныя

Жаўняровіч Пятро. Рэдактарская праўка на сучасным этапе: марфалагічны аспект (68);

Леванцэвіч Лена. Палескія лемантар і граматыка (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.) (72)

Садоўская Алена, Якалцэвіч Марыя. Лексіка-тэматычная арганізацыя фразеалагізмаў і прыказак са значэннем часу (75)

Шахоўская Святлана. Асаблівасці ўтварэння мянушак: На матэрыяле Камянкоўскага сельсавета Уздзенскага раёна (79)

 

Методыка і вопыт

Валочка Ганна. Фарміраванне функцыянальнай (камунікатыўнай) пісьменнасці вучняў сродкамі моўнай і літаратурнай адукацыі: Дыдактычны патэнцыял сучасных вучэбных дапаможнікаў (84)

 

Калі закончыўся ўрок

Бязручка Леанід. Выбітныя кніжнікі Беларусі: Інтэлектуальная гульня (X–XI класы) (89)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Лысы Ян. Экранізацыі беларускай літаратурнай класікі: актуальнасць і гісторыя (92) 

 

Увага! Конкурс. Адрасы роднага слова (91).

Пры інфармацыйнай падтрымцы “Роднага слова”. Ляскевіч С., Бубновіч І. Вынікі дыстанцыйнай алімпіяды па стараславянскай мове – 2022 (71).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 г. Каст­рычнік (11, 61).

Крыжаванка. Целеш Л. “У беларускую восень…” (96).