Шапран Наталля. У святле Каляднай зоркі 3

 

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. “Ад Маскоўскае шашы да Суражскага базара…”: Мінскія рэаліі ў творчасці Міколы Аўрамчыка 4

Навасельцава Ганна. Дынаміка змястоўнай формы рамана ў творчай спадчыне Леаніда Дайнекі 10

Лідзянкова Вольга. Антычныя матывы ў творчасці Леаніда Дайнекі 14

Шаладонава Жанна. “Казкі жыцця” Якуба Коласа скрозь прызму прасторавасці  18

Крыжэвіч Аляксандр. Верш Якуба Коласа “Загібелька”: Паэтыка, міфалагічныя вобразы і паралелі 21

Шапран Наталля. Калі гарматы грымелі…: У Гродне знойдзены франтавыя малюнкі Васіля Быкава, якія лічыліся страчанымі 24

Поўх Ірына. Сродкі мастацкай выразнасці ў казках Вольгі Гапеевай 28

 

Мовы рысы непаўторныя

Старычонак Васіль. Рэпрэзентацыя ментальнасці ў беларускай мове: На матэрыяле другасных дзеяслоўных намінацый 31

Багамолава Алена. Ад сцежак зямных да сцежак нябёсных: Лінгвістычнае эсэ 35

Зелянко Сяргей. Дэфініцыя ў сучасным журналісцкім тэксце 38

Каўрус Алесь. Тэма, якая не страчвае актуальнасці: Пра ўжыванне прыназоўнікаў 41

Цярэшчанка Сяргей. Роля і месца фразеалагічнага арсенала ў ідыястылі Уладзіміра Караткевіча 45

Петрасян Ганна. Структура лексіка-семантычнага поля “прыгажосць” у беларускай мове 48

Савіцкая Ірына, Пятрова Наталля. Тэрміналогія наземнага транспарту ў беларускай мове: фарміраванне і развіццё 52

 

Методыка і вопыт

Грынько Мікалай. “Адзнакі трэба ставіць… углядаючыся ў вочы вучня…”: [Інтэрв’ю з Аленай Руцкай] 55

Казачэнка Ірына. Шасцівугольнае навучанне на ўроках беларускай мовы 60

Ерасценка Тамара. Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля: Урок беларускай мовы (VII клас) 62

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Складаны сказ (тыпы складаных сказаў) 64

Квяткоўскі Аляксандр. Тэставыя заданні для самастойнага выканання: Арфаграфія 68

 

Да стагоддзя купалаўскага тэатра

Ярмалінская Вераніка. Першы ў сваім майстэрстве 73

Бабкова Вольга. Тэатр пачынаецца з…: Экскурсія па Купалаўскім у прасторы і часе 74

 

Нацыянальная і сусветная культура

Сурмачэўскі Ігар. Новы Ерусалім Дзісны: З гісторыі дзісенскага Уваскрасенскага манастыра 77

Катовіч Аксана. Фенаменалогія кантынуума “трыдзявятага царства” і ўніверсуму лінейнага часу ў традыцыйнай культуры беларусаў. Заканчэнне. 82

Марозава Алена. Рэпартажнасць і гістарызм як асноўныя жанравыя адметнасці цыкла “Вуліцы і плошчы апавядаюць” Беларускага тэлебачання 87

Мэнмэн Лу. Выразныя сродкі пейзажа шаншуй у кантэксце ўзаемадзеяння кітайскай і еўрапейскай культур: Кампаратыўны аналіз 92

 

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (23).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг. (44, 51).

Крыжаванка. Целеш Л. “Дзень добры, Мінск!”: Да 100-годдзя з дня нараджэння Міколы Аўрамчыка (96).