Асабісты кабінет

Сучасная купаліяна

Шапран Сяргей. У пошуках страчанага: Забытыя фатаграфіі Янкі Купалы, яго бацькоў і пісьменнікаў-сучаснікаў (3)

Барткова Марыля. “На дзіва далікатны рэдактар…”: Да 110-годдзя зборніка “Шляхам жыцця” Янкі Купалы (20)

Багдановіч Ірына. “Безназоўнае” як сімволіка-алегарычны маркер рэчаіснасці ў вобразнай прасторы аднайменнай паэтычнай кнігі Янкі Купалы (23)

Ільчанка Сяргей. “Магіла льва”: выпрабаванне легендай (29)

 

Літаратура і час

Бельскі Алесь. “Гэта ўсё адтуль, сапраўднае”: Цімкавічы ў жыцці і творчасці Кузьмы Чорнага (32)

Кузьміч Наталля. Форма, мастацкая форма, паэтыка: дыялектыка аб’ектыўнага і суб’ектыўнага (38)

Грыневіч Яніна. Уладзімір Дубоўка і беларускі фальклор (42)

Клімавец Вольга. Роздум над старонкамі твораў Сцяпана Сяргея (46)

 

Мовы рысы непаўторныя

Даніловіч Мікола. Утварэнне фразеалагізмаў з прыказак (49)

Астапчык Таццяна. Некадыфікаваныя ад’ектыўныя кампазіты ў паэзіі Дзмітрыя Пятровіча: На матэрыяле кнігі “Адзіноты пажоўклыя дні” (53)

Мантур Алена. Стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў Ніла Гілевіча і іх эквіваленты ў перакладзе на рускую мову (55)

Занкавіч Алена. Лексіка-семантычныя групы ўласнабеларускіх тэрмінаў: На матэрыяле тэхнічнай тэрміналогіі (59)

Дзінгілеўская Алена. Адценне значэння як самастойны лексіка-семантычны варыянт: На прыкладзе прыметнікаў, утвораных ад адной асновы (62)

Трухан Тамара. Назвы вераб’я ў народных гаворках усходніх славян (65)

 

Методыка і вопыт

Валочка Ганна, Зелянко Вольга. Функцыянальная адукаванасць навучэнцаў як каштоўнасны прыярытэт сучаснай моўнай адукацыі (69)

Караткевіч Вячаслаў. Заданні для фарміравання асобасных і метапрадметных кампетэнцый вучняў: Беларуская літаратура (V клас) (72)

Бязлепкіна-Чарнякевіч Аксана. Пісьменніцкая публіцыстыка як ключ да разумення мастацкай творчасці: На прыкладзе апавядання “Бондар” Змітрака Бядулі (75)

Карпечына Таццяна. Апытанне па аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” Уладзіміра Караткевіча. Заканчэнне (80)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Усава Надзея. Чароўны Мінск: вобразы горада: Ад Язэпа Драздовіча і Анатоля Тычыны да Ігара Рымашэў­скага (85)

Урублеўскі Вадзім. Фарміраванне прозвішчаў у Беларусі як культурна-гістарычны феномен (90)

Коўрык Аксана. Традыцыйны беларускі касцюм і яго элементы ў сучаснай сацыякультурнай прасторы (93)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2023 год. Жнівень (68, 92).