Літаратура і час

Кузьміч Наталля. Паэтыка апавяданняў Кузьмы Чорнага: асаблівасць мадэлі 3

Ярмоленка Алена. Кузьма Чорны і Максім Гарэцкі: Да праблемы гісторыка-літаратурнай пераемнасці 8

Заяц Наталля. “Сонца – па рупнасці – брат мой…”: Салярная вобразнасць у лірыцы Васіля Зуёнка 11

Жыбуль Віктар. “Як жыццё – шырокі, і як песня – звонкі…”: Мінск у творчасці Пятра Глебкі 14

Клімавец Вольга. Чулыя дзівакі з апавяданняў Аляксея Дударава 18

Мінскевіч Сяргей. Санеты Адама Міцкевіча ў перакладзе Уладзіміра Мархеля 22

Чарнавокая Аляксандра. Сімвалічная функцыя жаночых вобразаў у беларускай прозе першай паловы ХХ ст. Заканчэнне 26

Мовы рысы непаўторныя

Іўчанкаў Віктар. Беларускі правапіс у вымярэнні часу  29

Іўчанкаў Віктар. Правапіс літары о: пра што сведчыць частотнасць графемы 31

Слівец Вольга. Загаловак як галоўны кампанент анамастычнай прасторы мастацкага тэксту 34

Зайцаў Максім. Эматыконы ў кантэнце сацыяльнай сеткі Instagram: На прыкладзе каналаў Белтэлерадыёкампаніі 37

Каўрус Алесь. Напісанае перачытваецца, пачутае згадваецца: Лінгвааповеды 41

Ляшчынская Вольга. Беларусы і рускія ў слоўнікавым люстэрку параўнанняў 44

Садоўская Анжаліка, Садоўская Ганна. Вяселле і шлюб у моўнай карціне свету беларусаў і італьянцаў 47

Макарэвіч Аляксандр. Брандмайстар: З гісторыі слоў 50

Методыка і вопыт

Пятрова Наталля. Навучанне беларускай мове ў межах курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”: Інфармацыйныя тэхналогіі. Заканчэнне 52

Дамасевіч Вольга, Есіс Яўген. Васіль Зуёнак. Верш “Прыйдзі аднойчы ў вечаровы час…”: Урок беларускай літаратуры (V клас) 55

Навумчык Мікалай. Пятрусь Броўка. Урывак “Зямля Беларусі” з паэмы “Беларусь”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) 57

Есіс Яўген. Аляксей Дудараў. Драматычная паэма “Чорная панна Нясвіжа”: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 60

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. Трэці этап ХХХVІ рэспубліканскай алімпіяды. 2019/20 навучальны год. Х клас 63

Калі закончыўся ўрок

Петрашкевіч Марына. Свет Кузьмы Чорнага: Гульня для старшакласнікаў 67

Бязручка Леанід. Беларускія пісьменнікі: Інтэлектуальная гульня (ІХ–ХІ класы) 72

Да стагоддзя Купалаўскага тэатра

Ярмалінская Вераніка. Адкрыцці тэатра Аляксея Дударава 75

Шапран Сяргей. Драматургічны лёс Васіля Быкава 78

Варонава Галіна. Сустрэча трох Паўлінак 83

Нацыянальная і сусветная культура

Запартыка Ганна. Скарбніца памяці: Беларускаму дзяр­жаўнаму архіву-музею літаратуры і мастацтва – 60 84

Ездакова Кацярына. Пытанні аднаўлення і прыстасавання палацава-паркавага ансамбля Пуслоўскіх у Косаве 86

Казакова Ірына. Неба, Сонца і Месяц у культуры Кітая 89

Уліцзі Пань. Асаблівасці бытавання анімалістычнага жанру ў еўрапейскім мастацтве 92

 

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (21).

Цікава ведаць. Прадметная алімпіяда (66).

Крыжаванка. Целеш Л. Да 120-годдзя з дня нараджэння Кузьмы Чорнага (96).