Асабісты кабінет

Да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча

Мацюхіна Таццяна. Спецыфіка ўспрымання творчай спадчыны Максіма Багдановіча ў працах крытыка Антона Луцкевіча (3)

Дзядова Алена, Кукуць Таццяна. Інтэртэкстуаль­насць паэтычных твораў Максіма Багдановіча (5)

Шарапава Алена, Караткевіч Вячаслаў. “Вечна светлы і вечна дужы, вечна юны, як наша зямля…”: Максім Багдановіч як сімвал Беларусі: Праектная дзейнасць (Х клас) (9)

Барздова Вольга. Выкарыстанне электронных рэсурсаў пры вывучэнні жыцця і творчасці Максіма Багдановіча ў школе (12)

Кажура Віктар. Сінтаксічныя прыметы сказаў са звароткамі: Урок беларускай мовы на матэрыяле зборніка вершаў “Вянок” Максіма Багдановіча (ХІ клас) (14)

Есіс Яўген. Санет як класічная (цвёрдая) форма верша. Максім Багдановіч. “Санет” (“Замёрзла ноччу шпаркая крыніца…”): Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (17)

Харкевіч Іна. Максім Багдановіч. “Раманс”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (21)

Казека Ала. Максім Багдановіч. “Зімой”: Урок беларускай літаратуры (V клас) (23)

Даўгулёва Ірына. Лірыка Максіма Багдановіча: Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні (V–VІІІ класы) (25)

Рапінчук Алена. Музей Максіма Багдановіча: Інтэрактыўныя формы работы (27)

Падстаўленка Віталь. Душа Максіма Багдановіча: Літаратурна-музычная кампазіцыя (28)

Лойша Таццяна. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча: Інтэлектуальная гульня (VII–IX класы) (30)

Петрашкевіч Марына. Нязгасная зорка Максіма Багдановіча: Гульня для старшакласнікаў. Заканчэнне. (32)

 

 

  Падрабязна

26 лістапада не стала нашага калегі, даўняга і вернага аўтара “Роднага слова” Івана Міхайлавіча Герасімовіча, былога намесніка галоўнага рэдактара часопіса, з 2000 г. – выкладчыка беларускай мовы і літаратуры Мінскага дзяржаўнага аўтамеханічнага каледжа імя М. С. Высоцкага. 

  Падрабязна

У чаканні хуткага юбілею Максіма Багдановіча мы працягваем прэзентаваць лістападаўскі нумар-альманах “Роднага слова”, які цалкам прысвечаны 130-годдзю “песняра чыстай красы”. Галоўны рэдактар часопіса Наталля Шапран і навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства НАН Беларусі Наталля Пыско сталі госцямі канала “Культура” Беларускага радыё. Са слухачамі праграмы “Дыялогі пра культуру” і яе вядучым Навумам Гальпяровічам яны падзяліліся думкамі пра асобу паэта і шляхі сучаснага багдановічазнаўства. Праграма змешчана на youtube-канале радыё https://www.youtube.com/watch?v=CaN17ZIk5GA.

Падпісацца на электронную копію 11-га нумара можна на сайце часопіса.

 

  Падрабязна

Шапран Наталля. На шляху да красы і светласці: Да 130‑годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (3)

 

Літаратура і час

Мышкавец Ірына. Максім Багдановіч – студэнт Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя (4)

Трус Мікола. Рыбінскія адрасы ў гісторыі расійска-беларускіх культурных, навуковых, літаратурных сувязей першай трэці ХХ ст. (9)

Багдановіч Ірына. “Але будзеш мне помніцца ты…”: Таямніца лірычнага адрасата вершаў Максіма Багдановіча (15)

Мельнікава Анжэла. Да праблемы вывучэння твор­часці Максіма Багдановіча ў еўрапейскім кантэксце (21)

Сабуць Аліна. “Акно ў Еўропу”: “Еўрапейскасць” беларускага класіка Максіма Багдановіча (23)

Смолка Вікторыя. Унутраны рытм як меладычнае адкрыццё лірычнай тэмы ў паэзіі Максіма Багдано­віча (27)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. “Жыццё чуваць з усіх старон…”: Малюнкава-вобразны свет цыкла “У зачарованым царстве” Максіма Багдановіча (30)

Мінкевіч Дзмітрый. «Грамада зорак “Карона”» Максіма Багдановіча: пераклад або самастойны твор? (33)

Дарашчонак Пётр. Максім Багдановіч пра фарміраванне нацыянальнай ідэалогіі беларускага народа (36)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Трафімчык Анатоль. Якуб Колас: генезіс і правідэнцыяльнасць першага і галоўнага псеўданіма Канстанціна Міцкевіча (3)

Крыжэвіч Аляксандр. Вытокі псеўданіма Тарас Гушча Канстанціна Міцкевіча (8)

Макаранка Таццяна. Паэт вачамі фатографа Міхася Лынькова (11)

Жыбуль Віктар. Літары ў далоні: Яшчэ раз пра “Эпаманіён” Андрэя Александровіча (12)

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака. Заканчэнне (14)

Давідоўскі Зміцер. Язэп Пушча – настаўнік рускай мовы (19)

Бярозка Аляксандр. “Я ніколі табе не хлусіў, не хлушу і хлусіць не буду…”: Спавядальная проза Віктара Казько (22)

Трус Мікола. “Слуцкія ткачыхі” ў перакладзе Барыса Мікуліча (25)

Карлюкевіч Алесь. Рудзенск літаратурны (26)

Сабуць Аліна. Паэтычная філасофія музыкі Людмілы Кебіч (31)

 

 

  Падрабязна

У гэтым годзе навукова-метадычнае выданне “Роднае слова” і Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры злучае не толькі даўняе сяброўства, але і супольны праект “Музейны квартал”. Яго героямі ўжо сталі сёлетнія юбіляры Іван Шамякін, Іван Мележ, Змітрок Бядуля, Кандрат Крапіва, Васіль Вітка, Валянціна Коўтун.

У жнівеньскім нумары былі змешчаны матэрыялы, прымеркаваныя да 85-годдзя Генадзя Бураўкіна. Пра іх адметнасць гасцям юбілейнай вечарыны “Генадзь Бураўкін. Мой боль і запавет…”, што адбылася ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, распавяла галоўны рэдактар часопіса Наталля Шапран.

Падчас сустрэчы ў музеі гучалі вершы Генадзя Бураўкіна, літаратары Кастусь Цвірка, Навум Гальпяровіч і Зіновій Прыгодзіч падзяліліся ўспамінамі пра сяброўства з паэтам, пранесенае праз усё жыццё.

  Падрабязна

Словам паяднаныя

Гэты нумар “Роднага слова” прысвечаны 100‑годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Дакладней, яго галоўнаму асяродку славеснасці, самай “гаваркой” галіне ўніверсітэцкага дрэва.

Філалагічны факультэт БДУ… Не проста знакамітае адукацыйна-навуковае ўтварэнне. Гэта культурна-гістарычная з’ява. Колькі славутых імёнаў беларускага літаратурнага мастацтва выйшла з яго сцен, колькі асноватворных асоб айчыннай філалагічнай навукі расчынялі дзверы яго аўдыторый!

Рыхтаваць гэты нумар было і ўтульна, і радасна. Гэта як вяртанне на радзіму сваёй маладосці. Як здзяйсненне неспатоленай настальгіі. Нездарма наш часопіс праз усе гады існавання знаходзіўся ў святле дзейнасці славутага філалагічнага. Публікацыі нашых сталых аўтараў-філфакаўцаў распавядаюць чытачам пра разнастайныя шляхі навуковых даследаванняў, паведамляюць пра адкрыцці, знаёмяць з першымі крокамі маладых даследчыкаў, апрабоўваюць старонкі будучых падручнікаў і дапаможнікаў. Дзякуючы гэтаму шматлікія выпускнікі філфака адчуваюць падтрымку роднай альма-матар у прафесійнай дзейнасці, а іншыя чытачы нібы трапляюць пад яе крыло і далучаюцца да здабыткаў сучаснай філалогіі.

Кожны, хто мае ў сэрцы цеплыню да роднага слова, злучаны з філалагічным факультэтам нябачнымі повязямі кніжнасці і асветы, нават калі сам пра тое не здагадваецца – праз досвед сваіх настаўнікаў, праз любімыя творы прыгожага пісьменства і руплівасць тых, хто яго даследуе. У пэўным сэнсе ўсе мы выхаванцы факультэта “любові да слова”.

Гэты нумар “Роднага слова”, па сутнасці, – спроба выяўлення ўнікальнай ролі філалагічнага факультэта БДУ ў айчыннай навуцы і культуры, сведчанне яго значнасці ды запатрабаванасці ў сучаснай гуманітарнай прасторы. А яшчэ – радасць сустрэчы. Філфак заўжды быў адлюстраваннем кожнай гістарычнай мікраэпохі. Былым яго студэнтам і выкладчыкам розных пакаленняў ёсць што ўспомніць свайго адметнага.

Традыцыйныя раздзелы часопіса змяшчаюць грунтоўныя артыкулы, падрыхтаваныя навукоўцамі філалагічнага. Між тым юбілейная нагода дазволіла ім бліжэй падступіцца да асэнсавання мінулага і сучаснага, паглядзець на сваю гісторыю праз цёплыя згадкі і дакументальныя сведчанні. Гэтыя матэрыялы склалі арыгінальны раздзел, магчыма, варты працягу ў далейшым, бо маштаб постацей, лёсам паяднаных з факультэтам, уражвае…

Няхай гэты нумар, што выйдзе напярэдадні юбілею Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, стане падарункам нашай філалагічнай супольнасці.

Наталля ШАПРАН,

галоўны рэдактар часопіса “Роднае слова”, 

выпускніца філалагічнага факультэта БДУ 1994 г.

 

  Падрабязна

Святло філалагічнага

Шапран Наталля. Словам паяднаныя: Старонка галоўнага рэдактара (3)

Важнік Сяргей. Філалагічны факультэт – душа БДУ (4)

Роўда Іван. Філалогія ў стагадовай гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (5)

Лойка Алег. Філалагічны…  (9)

Шамякіна Таццяна. Настаўнікі (10)

Шматкова Ірына. Паэтычнае сузор’е выпускніц БДУ (14)

Шапран Сяргей. “Сафіі макаўкі святыя нас блаславілі як сяброў”: Рыгор Барадулін і Генадзь Бураўкін: пра адно студэнцкае сяброўства (19)

Бельскі Алесь. “Цуд найвялікшы між цудаў-дзівосаў…”: Роднае слова ў духоўным свеце Ніла Гілевіча (26)

Рагойша Вячаслаў. Пра жонку-юбілярку Таццяну Кабржыцкую. І крыху пра сябе… (31)

Прыгодзіч Мікалай. Мудры навуковец і настаўнік: Да 95-годдзя з дня нараджэння Льва Шакуна (39)

Назаранка Юлія. Арнольд Міхневіч: слова пра настаўніка (41)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. Жаўрукі над праспектамі: Мінск у творчасці Генадзя Бураўкіна (3)

Картамышаў Мікіта. “Калі ў чалавека вырастаюць крылы…”: Касмічная тэма ў жыцці і творчасці Генадзя Бураўкіна (7)

Шапран Сяргей. “Даражу вашым голасам у літаратуры…”: Лісты Генадзю Бураўкіну пісьменнікаў і дзеячаў навукі і культуры (12)

Ніжэвіч Людміла. Літаратурны музей Кузьмы Чорнага чакае вас (21)

Трафімчык Анатоль. Віктар Гардзей – паэт-арнітолаг (23)

Навумава Ганна. Славянскія літаратуры ў пазакласным чытанні: На прыкладзе творчасці Іва Андрыча (25)

 

 

  Падрабязна