Серафим Антонович Андреюк

Серафим Антонович Андреюк – критик, литературовед. Кандидат филологических наук (1966). Работал учителем белорусского языка и литературы Кривоносовской средней школы Стародорожского района (1957 – 1962), научным сотрудником Института литературы АН Беларуси (1966 – 1981), главным редактором (с 1981 г.) и директором издательства «Мастацкая літаратура» (1993 – 1997). Старший научный сотрудник Института литературы НАН Беларуси (1999 – 2008). Исследует современную белорусскую литературу. Автор монографий и сборников статей "Жыццё. Літаратура. Героі" (1973), "Вывяраючы жыццём"(1976), "Традыцыі і сучаснасць" (1981), "Жыць чалавекам" (1983, Літаратурная прэмія імя Івана Мележа за 1984 г.), "Чалавек на зямлі: Нарыс творчасці Івана Пташнікава" (1988), "А жыццё – вышэй за ўсё" (1992), "Пісьменнікі. Кнігі" (1997). Заслуженный работник культуры Беларуси (1994).

 

Юрий Михайлович Бабич

Юрий Михайлович Бабич – исследователь языка.Кандидат филологических наук (1999). Окончил филологический факультет Минскогогосударственного педагогического института имени А. М. Горького (1990),аспирантуру при Витебском государственном университете имени П. М. Машерова(1995). Доцент кафедры белорусского языкознания ВГУ. Автор монографии“Колеравая і светлавая эстэтыка ў мове твораў Якуба Коласа” (2002), ряд другихнаучных работ по проблеме цветообозначения в художественном тексте.

 

Елена Михайловна Богомолова

Елена Михайловна Богомолова – языковед. Кандидат филологических наук (1995). Профессор кафедры филологии Белорусского государственного университета культуры и искусства. Автор монографии "Дэрывацыя і функцыя экспрэсіўных прыметнікаў у мове народна-паэтычных твораў" (2005), учебных пособий "Практычная стылістыка"(1996), "Функцыянальная стылістыка" (2003), "Беларуская мова і чытанне: Інтэграваны курс" (в соавторстве, 2004), "Культура мовы" (в соавторстве, 2006), а также ряда научных статей.

 

Алесь Иванович Бельский

Алесь Иванович Бельский – литературовед, критик, педагог. Доктор филологических наук (1998), профессор кафедры белорусской литературы и культуры Белорусского государственного университета (2002). Автор книг “Пакуль баліць душа” (1995), “Жывая мова краявідаў” (1997), “Сучасная беларуская літаратура” (1997), “Свет ад травы да зор” (1998), “Краса і смутак” (2000), “Сучасная літаратура Беларусі” (2000), “Экалогія душы” (2003), “Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: гісторыя і сучаснасць” (2005), “Класікі і сучаснікі ў школе” (2005), “Галасы і вобразы” (2008), более 400 публикаций в прессе. Один из авторов “Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя” (2003, т. 4, кн. 2), учебных пособий “Беларуская літаратура: ХI – ХХ стст.” (1999, 2-е изд. – 2001), “Беларуская літаратура. 5 клас” (2002, 2003), “Беларуская дзіцячая літаратура” (2008), “Беларуская літаратура. 10 клас” (2009), “Беларуская літаратура. 11 клас” (2009) и др. Под псевдонимом Алесь Ветах выступает как прозаик. Издал книги “Ружовая знічка” (1994), “Хроніка смутку” (1999, Литературная премия имени Ивана Мележа), один из авторов коллективных сборников “Карані” (1994), “Вальс пад журлівымі таполямі” (2008), “У Храме зямнога кахання” (2009).

 

 

Татьяна Ивановна Вабищевич

Татьяна Ивановна Вабищевич – литературовед. Кандидат филологических наук (2007), старший научный сотрудник отдела белорусской литературы ХХ – ХХI вв. Института литературоведения имени Янки Купалы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Автор книги “Станаўленне нацыянальнай паэ­тычнай традыцыі (1900 – 1910‑я гг.): фактары, механізмы, этапы” (2009).

 

 
Анна Михайловна Волочко

Анна Михайловна Волочко – заведующий лабораторией гуманитарного образования Национального института образования. Доктор педагогических наук (2008). Автор монографии “Тэарэтыка-метадычныя асновы развіцця звязнага маўлення вучняў на ўроках беларускай мовы: 5 – 10 класы”, автор и соавтор многочисленных учебных и учебно-методических пособий по белорусскому языку для общеобразовательных учреждений: “Беларуская мова ў табліцах і схемах” (1997), “Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 7 класа” (2009), “Навучанне перакладу ў школе” (1999), “Методыка выкладання беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў” (2007), “Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання (2010) и др.

 

 

Елена Владимировна Вострикова

Елена Владимировна Вострикова – литературовед, переводчик. Кандидат филологических наук (1998). Доцент кафедры славянских литератур Белорусского государственного университета. Автор учебно-методических пособий “Гісторыя чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя” (2002), “Польская і чэшская паэзія памежжа ХІХ – ХХ стагоддзяў” (в соавторстве с Н. Хмельницким; 2004), “Чэшская літаратура: вернутыя імёны” (2005), “Чэшская літаратура памежжа ХІХ – ХХ стагоддзяў” (2008),  многочисленных научных и научно-методических публикаций.

 

Ольга Максимовна Галай

Ольга Максимовна Галай – исследователь языков. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры немецкого языка Белорусского государственного университета. Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков (1964). Преподавала белорусский и немецкий языки в школах Брестчины и Минщины. С 1969 г. – в БГУ. Автор многочисленных работ по методике преподавания немецкого языка.

 

 

Ирина Олеговна Гапоненко

Ирина Олеговна Гапоненко – исследователь языка. Доктор филологических наук. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета (1990) и аспирантуру при этом научном учреждении (1993). Доцент кафедры истории белорусского языка БГУ. Исследует вопросы становления графико-орфографической, лексической и ономастической систем современного белорусского литературного языка.

 

 

 

 

 

Виктор Вячеславович Жибуль

Виктор Вячеславович Жибуль – исследователь литературы. Кандидат филологических наук (2003). Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (2000), аспирантуру при нем (2003). Работал в редакциях журналов “Першацвет”, “Роднае слова”, “Arche”. Автор сборников поэзии. Ныне ведущий научный сотрудник Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства.

 
 

Эммануил Григорьевич Иоффе

Эммануил Григорьевич Иоффе – историк, политолог, социолог, культуролог, литературовед, педагог, доктор исторических наук, академик Международной академии изучения национальных меньшинств. Профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Автор около 1800 работ, в том числе научных статей по белорусской историографии, истории науки и культуры, гражданской и Великой Отечественной войн, по истории белорусских евреев. Автор и соавтор 46 книг, среди которых “Страницы истории евреев Беларуси” (1996), “Белорусские евреи: Трагедия и героизм. 1941 – 45” (2003), “От Мясникова до Малофеева: Кто руководил БССР” (2008), “Высшее партизанское командование Белоруссии. 1941 – 1944” (2009). Соавтор книг “Акадэмік У. І. Пічэта” (1981), “Асновы паліталогіі” (1991), “Канцэпцыя нацыянальна-культурнага развіцця нацыянальных меншасцяў Беларусі” (1996).

 

Виктор Иванович Ивченков

Виктор Иванович Ивченков – доктор филологических наук, профессор. Языковед и журналист. С 1989 г. работает в Белорусском государственном университете (сначала на должности доцента, с 1996 г. – заведующий кафедрой стилистики и литературного редактирования Института журналистики Белорусского государственного университета). Автор более 250 научных и методических работ, в том числе семи монографий. Напечатал более 200 публицистических материалов по проблемам образования, науки и воспитания. С 1990 г. активно печатается в прессе по проблемам правописания ("Чырвоная змена", "Звязда", "Народная газета", "Настаўніцкая газета", "СБ. Беларусь сегодня", "Літаратура і мастацтва", "Крыніца", "Роднае слова", "Беларуская мова і літаратура", "Пачатковая школа", "Пралеска" и др.). Занимается исследованием стилистики белорусского и русского языков, посвятил монографии изучению стилей Владимира Короткевича и русского писателя Юрия Казакова. Фундаментальный труд "Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту" положил начало формирования в областях журналистики и лингвистики самостоятельного научного ответвления – лингвистики публицистического текста. Основатель в Беларуси научной школы дискурсивного анализа СМИ. Член Белорусского союза журналистов. Отличник образования Республики Беларусь, отличник печати Республики Беларусь.

 

Светлана Владимировна Колядко

Светлана Владимировна Колядко – литературовед. Кандидат филологических наук (1999). Окончила Брестский государственный педагогический институт имени А. С. Пушкина (1993), аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси (1996). Теперь старший научный сотрудник Института языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы НАН Беларуси. Автор монографии “Непрыручаная птушка Палесся: Творчая індывідуальнасць Яўгеніі Янішчыц” (2007). Одна из авторов коллективных монографий “Сучаснае беларускае літаратуразнаўства: Сістэма каштоўнасцей і прыярытэтаў” (2006), “Літаратура пераходнага перыяду: Тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу” (2007).

 

Алесь Александрович Каврус

Алесь Александрович Каврус – языковед. Кандидат филологических наук (1965). Окончил Минский педагогический институт имени А. М. Горького (1959). Работал учителем на Мядельщине (1959 – 1962), старшим преподавателем Мозырского пединститута (1965 – 1968), старшим научным сотрудником Института языкознания имени Якуба Коласа АН Беларуси (1968 – 1974), редактором издательства «Народная асвета» (1974 – 1981), доцентом кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (1982 – 2006). Исследует язык художественной литературы и средств массовой информации, белорусскую терминологию, культуру языка, стилистику и др. Автор более 250 научных публикаций, в том числе книг "З крыніц народнай мовы" (1968), "Стылістыка беларускай мовы" (1980, 2-е выд. 1987, 3-е выд. 1992), "Культура слова" (1983), "Слова наша роднае" (1986), "Мова народа, мова пісьменніка" (1989), "Дакумент па-беларуску" (1994), соавтор (с М. Круталевичем) учебного пособия для студентов вузов «Старославянский язык» (2005).

 
 
Ана Ивановна Кулеш

Анна Ивановна Кулеш – языковед. Доктор филологических наук. Доцент кафедры истории белорусского языка Белорусского государственного университета. Окончила БГУ (1977). Занимается вопросами истории белорусского литературного языка, лексикологии, культуры языка. Автор более 90 публикаций. Соавтор хрестоматии для студентов филологических факультетов «История белорусского языкознания» (1918 – 1941), пособий для старшеклассников и абитуриентов “Рэпетытар па беларускай мове: фанетыка, арфаэпія і правапіс” и “Рэпетытар па беларускай мове: марфалогія і правапіс”.

 

Наталья Петровна Лобань

Наталья Петровна Лобань – исследователь языка. Кандидат филологических наук (1996). Окончила филологический факультет (1987) и аспирантуру (1991) Минского государственного педагогического института имени А. М. Горького. Доцент кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Занимается исследованием языка художественных произведений, семантики слова и его дополнительных, канатационных значений, а также вопросов культуры речи.

 

Александр Александрович Лукашанец

Александр Александрович Лукашанец – языковед. Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (2009), доктор филологических наук (2001), профессор (2003). Председатель Белорусского (с 2003 г.) и Международного (2008 – 2013) комитетов славистов. Занимается исследованием белорусского и славянского словообразования, проблемами развития и функционирования белорусского языка в ХХ в., современными процессами в системе белорусского литературного языка, вопросами социолингвистики и взаимодействия языков. Автор более 300 научных работ, в том числе 12 монографий, 4 словарей. Лауреат премий Национальной академии наук Беларуси 2001 и 2011 гг.

 

Ева Александровна Леонова

Ева Александровна Леонова – исследователь белорусской и всемирной литературы ХIХ – ХХ вв. Кандидат филологических наук. Профессор кафедры зарубежной литературы Белорусского государственного университета. Автор книг “Плынi i постацi: З гiсторыi сусветнай лiтаратуры другой паловы ХIХ – ХХ стагоддзяў” (Минск, 1998), “Агульнае і адметнае: Творы беларускіх пісьменнікаў ХХ ст. у кантэксце сусветнай літаратуры” (Минск, 2002), “Немецкая литература ХХ века: Германия. Австрия” (М., 2010), “Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце: Тыпалогія. Рэцэпцыя. Пераклад” (Минск, 2014), учебных пособий “Мировая литература первой половины ХХ века” (Минск, 1997, 1998), “Мировая литература второй половины ХХ века” (Минск, 1999), одна из авторов коллективной монографии “Австрийская литература ХХ века: в 2 т.” (М., 2009 – 2010), учебного пособия для студентов “История зарубежной литературы: Вторая половина ХIХ – начало ХХ в.” (Минск, 1997) и др.

 

Валерий Александрович Максимович

Валерий Александрович Максимович – литературовед. Доктор филологических наук. С 1992 г. работал в БГУ доцентом кафедры белорусской литературы ХХ в. В 2003 – 2006 гг. – первый проректор Белорусской государственной академии искусств. С 2006 г. – и. о. директора Института литературы имени Янки Купалы Национальной академии наук. Теперь и. о. заместителя директора по научной работе Института философии НАН Беларуси. Исследует белорусскую литературу начала ХХ в. Автор монографий “Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку XX ст.” (2000), “Беларускі мадэрнізм: эстэтычная самаідэнтыфікацыя літаратуры пачатку XX ст.” (2001) и др., ряда пособий.

 

Светлана Сергеевна Мороз

Светлана Сергеевна Мороз – языковед. Кандидат филологических наук (2001). Окончила Минский государственный педагогический институт имени А. М. Горького (1984). Работала учителем в СШ № 123 г. Минска, ассистентом кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. С 2003 г. – доцент этой кафедры. Исследует вопросы функциональной грамматики.

 
  • На странице:
    Показано с 1 по 20 из 43 (всего 3 страниц)