Літаратура і час

Лапцёнак Ірына. Ідэалы, выхаваныя “на сялянскім і работніцкім паземе” Беларусі, у паэзіі Цішкі Гартнага 3

Штэйнер Іван. “Паэт мысліць тым, што вымаўляецца; філосаф вымаўляецца тым, што мысліць”: Афарыстыка Алеся Разанава 7

Шаладонаў Ігар. Мастацка-экзістэнцыйны свет чалавека ў аповесці “Загадка Багдановіча” Міхася Стральцова 11

Шандроха Нона. “Мы не маем права адабраць у чалавека жыццё…”: Праблема захавання жыцця ў публіцыстыцы Алеся Адамовіча 13

Русілка Вольга. Мастацкае асэнсаванне характару беларусаў у рамане “Пасля вайны” Уладзіміра Гніламёдава 15

Шматкова Ірына. “Вось я – вольна жанчына…”: Мастацкі свет паэзіі Ніны Шкляравай 18

Клімавец Вольга. Фарбы і галасы роднай зямлi ў рамане “Не аднойчы забіты” Уладзіслава Рубанава 21

Жыгалава Марыя. Максім Багдановіч у новай кнізе Цімафея Ліякумовіча 23

 

Мовы рысы непаўторныя

Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына. Афарыстычныя выслоўі ў мастацкім радку Максіма Багдановіча 27

Старасценка Таццяна. Альтэрнатэза ў паэтычным дыскурсе Алеся Разанава 29

Бабровіч Таццяна. Неаднаслоўныя найменні будаўнічай тэрміналогіі сучаснай беларускай мовы: На прыкладзе назваў будаўнічых матэрыялаў 31

Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. ­Працяг 35

Крымоўскі Зміцер. Заўвагі пра перадачу запазычанняў з індыйскіх моў 39

Бунько Наталля. Пажарныя аўтамабілі: Прафесійная лексіка 45

 

Методыка і вопыт

Перавалава Наталля. Інтэрактыўная панэль: Выкарыстанне ў навучальным працэсе 47

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Прыслоўе 49

Захарчук Ірына. Аднасастаўныя сказы. Ужыванне ў маўленні: Урок беларускай мовы (ХІ клас) 53

Нікалайчык Тамара. Каляндарна-абрадавыя песні: Урок беларускай літаратуры (VI клас) 59

Байраш Таццяна, Шульга Наталля. Сэнсава-стылістычная роля складаназалежных сказаў у тэксце: Урок беларускай мовы (ІХ клас) 63

 

Калі закончыўся ўрок

Герасімовіч Іван. “І вее верш мой дзіўнай казкай…”: Сцэнар пасяджэння клуба 65

 

Нацыянальная і сусветная культура

Дудзюк Зінаіда. Берасцейскі кашталян Марцін Матушэвіч 67

Татарэвіч Марына. Акультурацыя суб’ектаў мусульманскай культуры на тэрыторыі Беларусі ў гістарычнай рэтраспектыве 71

Анэйка Святлана. Структура мастацкага вобраза Беларусі: На матэрыяле ігравога кіно 74

Іофе Эмануіл. Ціхан Кісялёў – дзяржаўны дзеяч і прыхільнік роднай мовы 79

Златкавіч Алена. Шкляная інсталяцыя ў беларускім мастацтве на мяжы стагоддзяў 81

Чжан Сяньлян. Узаемадзеянне музычнасці і музычных здольнасцей. Класіфікацыя музычных здольнасцей 84

 

Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2017 г. (88).

Паэтычная старонка. Разанаў А. Сума немагчымасцяў: Урыўкі (10). Афарызмы (9).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў (38, 42, 46, 80).

Крытыка і бібліяграфія. Якалцэвіч М. Моўныя самацветы Гродзеншчыны: Пра кнігу “Малыя жанры фальклору Гродзеншчыны” М. Даніловіча (43).

Крыжаванка. Карпыза І. Тэатральная Беларусь (96).